Pa Band Kar Gayee Hai Kisi

Ki Nigah Mujhe 

Uthti Nahi Nigah Kisi Ke samne 

By Khan Aalam