Apni achai ko 
Sabit na Karo
Waqt use aik din
Khud sabit ker dega

By Khan Aalam