Rootha Hua Hai Mujhse Is
 Bat Pe Zamana
Shamil Nahi Hai Meri Fitrat 
Me Sar Jhukana

By Khan Aalam