Shaaqi Mujhe Sharab Ki
 Tohmat Nahi Pasand..
Mujhko Teri Nigah Ka
 Ilzaam Chahiye

By Khan Aalam