niyat or dp
kabhi bhi
badal sakti hai

By Khan Aalam