heerey ke zewar aur 
hamare tewar
logo ko bahot 
mehngy parte hai

By Khan Aalam