Mere Ayebo Ke Badle Mujhe
 Sangsaar Kardo
Magar Pahla Patthar Wo Mare
 Jisme Koi Ayeb Nahi

By Khan Aalam