Ye Bat Nahi Ke Tu Mere

Layek Nahi 

Bas Tu ek Nasha Hai 

Or Nasha Mere Mazhab Me

Jayez Nahi 

By Khan Aalam