Sabhi Dil Me Chupai 
Rakhte Hai
Kitni Darpok Ye 
Mohabbat Hai

By Khan Aalam