Kasam ki kasam hai
Kasam se
Humko pyaar hain
Sirf tumse

By Khan Aalam